اهواز اینفو بلاگ

0

تعرفه فروش بانکهای اطلاعاتی ، نقشه و انطباق نشانی(مرحله اول)

تعرفه  فروش بانکهای اطلاعاتی ، نقشه و انطباق نشانی(مرحله اول)     ردیف عنوان نرخ (ریال) 1 فروش اطلاعات به ازای هر رکورد تا 1,000 رکورد: 9,200 ریال از 1,000 تا 100,000 رکورد: 8,500...

0

تعرفه خدمات جانبی خارجه(مرحله اول)

تعرفه خدمات جانبی خارجه(مرحله اول) ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال)   1   استرداد مرسوله ، تغییر نشانی، صدور مطالبه نامه (فیزیکی، الکترونیکی) ، تعیین سرنوشت و صدور قبض المثنی مرسولات خارجه 75000...

0

تعرفه خدمات جانبی توزیع(مرحله اول)

تعرفه خدمات جانبی توزیع(مرحله اول)     ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال) 1   اضافه نرخ توزيع اكسپرس داخله پاکت (تا 2 کیلوگرم)                                       8000 ریال بالاتر از 2 کیلوگرم به ازای هر کیلو...

0

تعرفه خدمات جانبی قبول داخله(مرحله اول)

تعرفه خدمات جانبی قبول داخله(مرحله اول)     ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال) 1 اضافه نرخ خدمات مربوط به مرسولات شكستني، مرسولات حاوی مایعات، مرسولات غیر استاندارد و یا فاقد کدپستی فرستنده یا...

0

نرخ خدمات پستی داخله – تعرفه نرخ خدمات پستی داخله (مرحله اول)

جدول شماره 1 : تعرفه نرخ خدمات پستی داخله (مرحله اول) نوع مرسوله و خدمت رده وزنی نرخ به تفکیک بعد مسافت ( ریال ) شهری درون استانی برون استانی همجوار برون استانی غیر...