برچسب: آزاد

0

سامانه ورود دانشگاه های اهواز

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز https://sad.iauahvaz.org/   ورود http://www.iauahvaz.ac.ir/ ورود http://www.iauahvaz.net/ ورود کارت ورود به جلسه امتحانات انتخاب واحد برنامه درسی برنامه امتحانی شهریه خوابگاه اتوماسیون سلف تغذیه   دانشگاه شهيد چمران اهواز http://www.scu.ac.ir/  ورود رياست دانشگاه...